SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod


 • Tel.: 491 427 746
 
Borská 616/621, Náchod, 547 01 Vedoucí služby: Ing. Bc. Radka Holubová - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Fakultativní služby: NE

 

SV. ANNA DOMOV PRO MATKY S DĚTMI NÁCHOD

OPZ_barevné_khk

 

Zřizovatelem sociálního zařízení SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod
je Farní charita Náchod. Sociální služba v tomto zařízení je poskytována od poloviny roku 2003 - celoročně, nepřetržitě. Provoz daného sociálního zařízení s kapacitou 72 lůžek.

Cílem zařízení je napomoci při řešení obtížné životní situace, a to zajištěním vhodného bydlení, poskytnutím podmínek pro přípravu stravy, podmínek pro osobní hygienu a pomocí při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Služba je zaměřena na rozvoj samostatnosti uživatele a vyřešení obtížné životní situace nebo zmírnění následků této situace.
V návaznosti na základní činnosti je cílem dané sociální služby vytvářet předpoklady pro vzdělávací, výchovné, zájmové, sportovní a kulturní aktivity, které poskytují uživatelům nové znalosti, napomáhají k rozvoji schopností
a dovedností, podporují jejich začlenění do společnosti a utvářejí smysluplné vztahy s ostatními lidmi. V tomto ohledu se jedná například o pomoc ve výchově a péči dětí, pomoc při hospodaření v domácnosti – možnost řízeného hospodaření, zprostředkování návazných zdrojů a odborné pomoci, nácvik praktických dovedností, podpora při rozvíjení vlastních schopností a dovedností, základní materiální zajištění.

 • SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod zajišťuje pomoc a podporu výše uvedeným ženám 
  v nepříznivé sociální situaci - bez ohledu na národnost a náboženství, při dodržování lidských práv a svobod, a to zajištěním bezpečné a odborné sociální služby. 
 • Cílem je podpora a pomoc směřující k rozvoji schopností a dovedností uživatele, snížení sociálních
  a zdravotních rizik souvisejících se způsobem života uživatelů a především podpora a pomoc směřující
  k samostatnému životu uživatele tak, aby uživatel i nadále zůstával součástí společnosti a přirozené vztahové sítě a mohl žít běžným způsobem - nebyl závislý na poskytování sociálních služeb a dokázal řešit svoji situaci vlastními silami. 
 • Služba je poskytována na principech respektování lidských práv a svobod (především vůle, důstojnosti
  a cti uživatele), individuálního přístupu a aktivní spolupráce s uživatelem, spolehlivosti a flexibilitě.
    Uživatel soc. služby v daném zařízení má právo podat své své stížnosti a podněty. 
 • Mezi základní činnosti služby patří: dočasné ubytování, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. 
  Mezi návazné činnosti služby pak patří: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti - pomoc ve výchově
  a péči dětí, pomoc v hospodaření - možnost řízeného hospodaření, zprostředkování návazných zdrojů
  a odborné pomoci, nácvik praktických dovedností, základní materiální zajištění, podpora při rozvíjení vlastních možností a schopností uživatele. 
 • Provoz zařízení je nepřetržitý, celoroční, zajištěný 24 hodinovou službou. Pobyt v sociálním zařízení lze využít zpravidla nejdéle po dobu 1 roku. Maximální kapacita je 72 lůžek, z toho 22 lůžek pro matky a 50 pro děti. 
 • Podmínky přijetí: věk min. 18 let; matka s dětmi ve své péči (mladšími 18 let) nebo žena ve stavu gravidním; zájemkyně není schopna řešit nepříznivou sociální situaci vlastními silami ani za pomoci blízkého okolí; zájemkyně je způsobilá k právním úkonům; zdravotní stav zájemkyně umožňuje pobyt v zařízení; volná kapacita zařízení. 
 • Kritéria nepřijetí: nesplnění výše uvedených kriterií. 
Služba zajišťuje pomoc a podporu výše uvedeným ženám v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení -  bez ohledu na národnost a náboženství, při dodržování lidských práv a svobod, a to zajištěním bezpečné a odborné sociální služby.
 

Sociálně právní ochrana dětí

Sociální zařízení SV. ANNA Domov pro matky s  dětmi Náchod má Krajským úřadem Královéhradeckého kraje uděleno pověření k  výkonu sociálně-právní ochrany dětí v rozsahu:

 • vyhledávání dětí, na které se sociálně právní ochrana zaměřuje
 • pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících
  s péčí o dítě
 • činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku podle § 31 a 32
 • poradenská činnost:
  • poskytování nebo zprostředkování rodičům poradenství při výchově
   a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené
  • pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních
   a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovu

 V tomto ohledu je v zařízení kladen důraz na řádné plnění rodičovských povinností v oblasti péče a výchovy dítěte, individuální práce je zaměřena na jednotlivé uživatele a řešení aktuálních situací, případně na odstranění nedostatků v dané oblasti.
Pracovníci se svými svěřenými uživateli aktivně pracují na aktuálních tématech, mezi něž patří citové pouto matky a dítěte a podpora jejich vztahu, řádná a zdravá výživa, zajištění zdravotní péče, pravidelná školní docházka
a následné vzdělávání apod. V případě individuálně-specifických záležitostí jsou tyto řešeny v úzké spolupráci
se specializovanými externími odborníky.      

Místo výkonu sociálně-právní ochrany je zařízení: SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod, Borská čp. 616/621, 547 01 Náchod.

Pracovníci vykonávající SPOD v roce 2015: Ing. Bc. Holubová R., Bc. Hrabčuková H.,
Bc. Cejzlarová K., Lašťovičková M. Dis,  Doležalová J., Lavičková D., Bc. Kuldová M., Bc. Michelová A.

 

Činnost zařízení v roce 2015:

        V roce 2015 proběhly tyto aktivity:  Karneval pro uživatele, Sportovní odpoledne, Loučení s prázdninami, Den otevřených dveří, Mikuláš, Adventní setkání s uživateli a pracovníky apod.

V roce 2015 byla sociální služba poskytnuta celkem 158 uživatelům, z toho 52 matkám a 106 dětem.

 Z dopisu:

                „První dny v azylovém domě, smutek ze samoty a strach, jak to sama zvládnu. Po týdnu poznání jsem přišla na to, že ochota a zájem všech v kanceláři mi dala sílu a tím jsem přišla na to, že s jejich pomocí a laskavostí to zvládnu. Co by se mělo zlepšit: Podle mne je to tady v nejlepším pořádku. A to proto, že to tady funguje jak doma, uklízí se tady, ale pro mne je to tady lepší než doma. Mám tady klid. Paní v kanceláři, která mne vyslechne, když mám problém. A pomůžou, což můj přítel ne. A za to jim patří velký dík.“                                                     

                                                                                                                                                                                  L.V.  

Kontakt:

Borská 616/621, 547 01 Náchod

Tel.: 491 427 746, 777 699 633 (vedoucí org.)

E-mail: charita.nachod@mybox.cz

Mapa zde

 

 Leták SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod

 

Projekt je financován z prostředků ESF ,Operační program zaměstnanost 
Aktivita je součástí  projektu Služby sociální prevence
v Královéhradeckém kraji IV

www.esfcr.cz

 

 


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Ing. Bc. Radka Holubová - vedoucí zařízení
Jak podpořit činnost OCH Náchod?
 

Kontakt

Oblastní charita Náchod

Mlýnská 189, 547 01, Náchod

Tel.: 491 433 499,777 699 399

E-mail: posta@charitanachod.cz

http://nachod.charita.cz

www.charitanachod.cz

 

číslo účtu: 275 416 363/0300

IČ: 46524282